top of page

תקנון תחרות סמל שבט רעים

1. הגדרות 

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"הוראות התקנון" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

"ועדת התחרות" – ועדת הזכייה מטעם עורכת התחרות. 

"עורכת התחרות" – סיכה סניפית (להלן: "עורכת התחרות").

"מיקום התחרות" – התחרות תיערך בעמוד האינסגרם של סיכה סניפית https://www.instagram.com/noam_lapels/

"יום קבלת הפרס" – כפי שיקבע על ידי עורכת התחרות לאחר ובסמוך למועד הזכייה ולהכרזה על הזוכה.

"הפרס" – 30 סיכות מעוצבות בעיצוב הזוכה. הפרס אינו כולל משלוח. איסוף עצמי מתחנת הרכבת האוניברסיטה בתל אביב.

"משתתף" – מי שעמד בתנאי ההשתתפות המנויים בתקנון זה.

"זכות ההשתתפות" – זכות ההשתתפות מוקנית לכל משתתף כהגדרתו להלן, זולת אם נאסרה עליו ההשתתפות לפי האמור להלן בתקנון זה, אם ביצע תיוג בהתאם לתנאי התחרות ועמד בכל תנאי תקנון זה.

2. כללי

2.1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

2.2. ההשתתפות במבצע מותרת לבני 15 (חמש עשרה) שנה ומעלה בלבד, בעלי פרופיל חוקי על פי כללי אינסטגרם. 

2.3. התחרות תיערך בשני שלבים. בשלב הראשון (3.12 - 14.12 בשעה 23:59) ניתן יהיה להגיש סמלים לתחרות באמצעות שליחת תמונה באינסטגרם/פייסבוק באופן פרטי או למס' וואטסאפ 050-4235050 להגשת ההצעה לסמל נדרש להוסיף תמונה המוכיחה כי התווספו 10 עוקבים מטעמכם למעקב אחרי העמוד: https://www.instagram.com/noam_lapels/ . לשלב השני יעלו 3 סמלים שנבחרו ע"פ ראות עיניה הבלעדיות של עורכת התחרות. בשלב הגמר יעלו 3 סמלים, הסמל הזוכה יהיה הסמל בעל סימוני "אהבתי" הרב ביותר בסוף תקופת הזמן שהוגדרה לשלב הגמר, באמצעות סטורי בתצורת close freind. מובהר כי עורכת התחרות רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות. השלב השני יתקיים בתאריך 21.12.23

2.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

2.5. בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

2.6. מדובר בתחרות ולא בהגרלה והכללים הנוגעים להגרלות והמפורסמים על ידי משרד האוצר אינם חלים על תחרות זו.

3. כללי התחרות

3.1. לצורך השתתפות בתחרות על לעקוב אחרי העמוד, לעשות לייק לפוסט ולתייג שלושה חברים בתגובות הפוסט.

3.2. עורכת התחרות רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הזכייה, פרסים וזכיות, צורת החלוקה של הפרסים וגודלם ו/או של הזכיות ובלבד שתעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

3.4. ועדת התחרות תכריז על הזוכה בתחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.5. תוצאות הזכייה ישלחו לזוכה באמצעות פנייה בהודעה באינסטגרם עד  14 ימים לאחר סיום התחרות ו/או בסמוך לכך. באחריות הזוכה לאפשר לעורכת התחרות לשלוח את ההודעה. לאחר קבלת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב להודעה ובכך לאשר אותה וזאת בתוך 24 שעות משליחת ההודעה. ככל שלא יאשר הזוכה את ההודעה בתוך הזמן האמור, רשאית עורכת התחרות לבחור זוכה חלופי במקומו של הזוכה המקורי ולזוכה המקורי לא תהיה כל תלונה ו/או טענה בהקשר לכך. 

3.6.  הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי תקנון, כתנאי לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורכת התחרות. 

3.8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרס יינתן לזוכה בלבד ואינו ניתן להעברה בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.

3.9. תוצאות הזכייה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

3.10. אם הפרס לא יהיה זמין לאספקה מכל סיבה שהיא, רשאית עורכת התחרות להחליפו במוצר אשר ערכו הכספי שווה, לפחות, למוצר המקורי.

3.11. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. 

3.12. ההשתתפות בזכייה אסורה על עורכת התחרות, חברות קשורות, שותפים, עובדים ובני משפחותיהם.

3.13. משתתף אשר ינקוט במהלך התחרות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרסים וכן משתתף אשר פרטיו האישיים התבררו כשגויים ו/או פיקטיביים, יפסל וזכאותו לפרס תבוטל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות. 

3.14. לעורכת התחרות הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה. לעורכת התחרות הזכות המלאה לאמת כל פרט שניתן לה על ידי משתתף בקשר לתחרות.

3.15. כל החומרים שיופקו בקשר עם מימוש הפרס והתחרות, לרבות הסמלים שעלו לשלב הגמר, הינם בבעלות עורכת התחרות בלבד והיא רשאית להשתמש בהם.

3.16. עורכת התחרות תהיה רשאית לצלם את מימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכה ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת. עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לצילום ולהקרנתו כאמור. אם התנגד הזוכה לצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו. צילום כאמור יערך במועד מימוש הזכייה או במועד אחר, לפי שיקול דעתה של עורכת התחרות, בתאום ובהסכמת הזוכה. 

4. פטור מאחריות

4.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות. 

4.2. המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות ו/או ניהולה.

4.3. לא תשמע כל טענה מצד הזוכה בגין פרס שאבד, נגנב, או יצא מרשות הזוכה ללא הרשאתו והאחריות לשמירה על הפרס וכן למימושו חלה על הזוכה בלבד. מובהר, כי עורכת התחרות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או הפרס המוצע במסגרתה.

4.5. עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

4.6. יובהר במפורש כי למשתתף לא תהיה יריבות ו/או עילת תביעה כלשהי כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות, לרבות ביחס לתוצאות, לפרס, לפרסומים, לטעויות, לתקלות וכו'.

4.7. התחרות תיערך בהתאם לתקנון ולדין.

4.8. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת התחרות לא תישא באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, ישיר או עקיף, לרבות נזק פיסי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או עם הזכייה ו/או בקשר עם הפרס.

4.9. עורכת התחרות, לרבות עובדיה, יועציה, מי שפועל מטעמה והמפקח, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם הזכייה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

5. מידע, תנאים נוספים וסמכות שיפוט

5.1. על תקנון זה, הזכייה וכל הקשור בו וללא יוצא מן הכלל יחולו דיני מדינת ישראל בלבד הן לעניין פירושו והן לעניין תקפותו וכל הקשור בו ומקום השיפוט הייחודי יהיה נתון למדינת ישראל והסמכות המקומית הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

5.2. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של https://www.instagram.com/noam_lapels/ או באתר https://www.advachievement.com/  ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא עורכת התחרות לנכון.

5.3. עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

5.4. עורכת התחרות שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

5.5. עורכת התחרות רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

bottom of page